Regulamin

I. Wstęp.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.stopklatka.pl.
 2. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
  1. Kodeksu cywilnego - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.)
  2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.,
   Nr 144 poz. 104);
  3. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904).
  4. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
 4. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
  1. Usługodawca - STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 61, 02-595 Warszawa, NIP: 851-26-64-658, REGON: 811994790, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000332145, z kapitałem zakładowym 11.171.260,00 złotych (w całości opłacony), właściciel serwisu internetowego www.stopklatka.pl, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
  2. Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym 
   www.stopklatka.pl, prowadzony i stanowiący własność Usługodawcy.
  3. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawych, która korzysta z Usług Serwisu. W przypadku osób fizycznych posiadających ograniczona zdolność do czynności prawych zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Umowy) wymaga zgody opiekuna prawnego takiej osoby fizycznej.
  4. Usługa - świadczenia otrzymywane przez Użytkownika na podstawie zawartej przez Strony umowy o świadczenie usług.
  5. Forum - usługa świadczona na rzecz przez Użytkownika na podstawie zawartej przez Strony umowy o świadczenie usług.
  6. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Stronami.
  7. Strony - Usługodawca i Użytkownik.
  8. Formularz - elektroniczny formularz rejestracyjny, warunkujący utworzenie Profilu i korzystnie z Usług.
  9. Rejestracja - czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do założenia Użytkownikowi Profilu.
  10. Profil - utworzone przez Usługodawcę po Rejestracji indywidualne konto Użytkownika uprawniające go do korzystania z Usług Serwisu. Szczegółowy zakres danych widocznych dla innych Użytkowników określa sam Użytkownik - właściciel Profilu.
  11. Post - wszelka treść, także multimedialna, publikowana przez Użytkowników na łamach Serwisu.
  12. Dane osobowe - zestaw niezbędnych danych Użytkownika o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu właściwego świadczenia Usługi.

II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.
 3. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 4. Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego zamieszczonego w formie formularza elektronicznego na stronie Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności.
 5. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 6. W celu możliwości publikowania Postów Użytkownik powinien posiadać aktywny adres elektroniczny (e-mail).
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poprzez Rejestrację Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania podanych przez Użytkownika Danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, a także w celu dochodzenia roszczeń związanych z niewłaściwym użytkowaniem Serwisu przez Użytkownika.
 8. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Serwisu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
 9. Usługodawca świadczy usługi na terytorium Polski oraz poza jej granicami.

III. Korzystanie z Serwisu.

A. Warunki ogólne.

 1. Korzystnie z Serwisu jest bezpłatne.
 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik powinien w szczególności:
  1. powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz do korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników;
  2. powstrzymać się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników.
 3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że działanie polegające na próbie destabilizacji Serwisu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
 4. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Użytkowników systemów teleinformatycznych służących do automatycznego pobierania treści stanowiących własność Usługodawcy, chyba że Użytkownik uzyska od Usługodawcy pisemną zgodę.

B. Rejestracja oraz zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. W celu pełnego korzystania z Serwisu, a w szczególności w celu korzystania z Forum, Użytkownik powinien dokonać Rejestracji.
 2. Rejestracja jest bezpłatna.
 3. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza dostępnego na stronie Serwisu.
 4. Formularz zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
 5. Użytkownik w Formularzu podaje swoje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do utworzenia Profilu oraz dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu.
 6. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza, Usługodawca, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji wraz z linkiem aktywującym Profil. Profil zostaje aktywowany z chwilą aktywowania linku przez Użytkownika. Usługodawca potwierdza aktywowanie Profilu poprzez przesłanie wiadomości na adres elektroniczny Użytkownika.
 7. Z chwilą aktywowania Profilu pomiędzy Stronami zostaje zawarta Umowa. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać Umowę za pomocą funkcji "Usuń Profil" dostępnej w Ustawieniach Profilu. Usługodawca potwierdza rozwiązanie Umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres elektroniczny Użytkownika. Z chwilą rozwiązania Umowy Profil Użytkownika zostaje usunięty z Serwisu. Od tego momentu Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Umowy.
 8. Użytkownik może dokonać Rejestracji za pośrednictwem portali społecznościowych zgodnie z udostępnionymi przez te portale funkcjonalnościami.

C. Profil Użytkownika.

 1. Użytkownik, w ramach Umowy, może korzystać z wszystkich dostępnych funkcji Profilu, a w szczególności może:
  1. publikować Posty na stronach Serwisu,
  2. tworzyć listy kontaktów,
  3. wysyłać lub odbierać wiadomości od innych Użytkowników,
  4. dodawać linki do innych stron internetowych,
  5. oceniać i rekomendować filmy, programy TV, wideo, obrazy,
  6. brać udział w organizowanych na stronach Serwisu konkursach, zgodnie z ich regulaminami.
 2. Hasło do Profilu ma charakter poufny. W celu zapewnienia właściwej ochrony hasła Użytkownik powinien dokonywać jego zmiany co najmniej raz w miesiącu.
 3. Zabrania się udostępniania swojego Profilu osobom trzecim.

IV. Korzystanie z ForumPublikacja Postów na stronach Seriwsu.

 1. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za treść Postu.
 2. W przypadku stwierdzenia, że Post Użytkownika, narusza prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, Usługodawca uprawniony jest do usunięcia tego Postu ze stron Serwisu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Za naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, w szczególności uznawane są Posty, które:
  1. w sposób oczywisty wzbudzają rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie fizyczne jakichkolwiek grup ludzi lub jednostek;
  2. prześladują lub popierają prześladowanie innych osób;
  3. są przejawem wykorzystania seksualnego lub przemocy wobec ludzi; albo zawierają link do witryny tylko dla dorosłych;
  4. zawierają informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób;
  5. zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze;
  6. naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich;
  7. zawierają linki do strony z ograniczonym dostępem bądź dostępne wyłącznie po podaniu hasła, albo zawierają ukryte strony bądź obrazy (tzn. niedostępne z innej dostępnej strony albo nie połączone z taką stroną);
  8. promują lub sprzyjają przestępczym działaniom lub przedsięwzięciom albo zawiera instrukcje nielegalnych czynności, naruszanie cudzej prywatności, udostępnianie lub tworzenie wirusów komputerowych;
  9. obejmują swoją treścią działalność komercyjną i/lub sprzedaż taką jak konkursy, zakłady pieniężne, handel wymienny, reklamę lub piramidy sprzedaży;
  10. zawierają znak towarowy lub nazwę należąca do innej osoby, a Użytkownik nie wykazał zgody na jego używanie wydanej przez podmiot uprawniony;
  11. naruszają lub stanowią próbę naruszenia praw ochrony prywatności, praw do komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, praw autorskich, praw ochrony znaków towarowych, praw wynikających z umów oraz innych praw jakiejkolwiek osoby;
  12. szerzą propagandę i/lub symbole organizacji, które są niekonstytucyjne lub nielegalne.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się uporczywego publikowania Postów, 
  o których mowa w ust. 3, lub dopuszcza się działań, utrudniających lub destabilizujących działanie Serwisu, Usługodawca jest uprawniony do niezwłocznego zablokowania możliwości korzystania z Serwisu przez tego Użytkownika, w tym do dalszego publikowania Postów, oraz do usunięcia jego dotychczasowych Postów, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługodawca, w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, skutkującej likwidacją Profilu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Posty opublikowane na stronach Serwisu stają się z chwilą publikacji własnością Usługodawcy. W przypadku likwidacji Profilu, Użytkownik nie jest uprawniony do samodzielnego usuwania treści opublikowanych za pośrednictwem Serwisu Postów. W celu uniknięcia wątpliwości, Serwis jest wyłącznie uprawniony do usuwania Postów. 
  Z tego tytułu Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Serwis uprawniony jest do zamieszczenia reklam, ogłoszeń lub linków do innych stron internetowych, obok Postu Użytkownika.

V. Prawa własności intelektualnej.

 1. Użytkownik z chwilą publikacji na stronach Serwisu Postu przenosi nieodpłatnie na Usługodawcę autorskie prawa majątkowe do treści opublikowanego Postu, w zakresie następujących pól eksploatacji:
  1. publiczne udostępnienie;
  2. utrwalanie techniką cyfrową;
  3. zwielokrotnianie techniką cyfrową;
  4. wprowadzanie do pamięci komputera;
  5. udostępnianie w taki sposób, aby każdy Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w szczególności w sieci Internet);
  6. inne niż wymienione w pkt 5 powyżej, formy rozpowszechniania w sieci Internet i w środowiskach cyfrowych, w tym w sieciach telekomunikacyjnych;
  7. modyfikacji wynikającej jedynie z właściwości technicznych stron Serwisu, nie naruszając istoty treści Postu opublikowanego przez Użytkownika.
 2. Użytkownik, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Usługodawcę, o których mowa w ust. 1, w całości przenosi na Usługodawcę prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
 3. Usługodawca jest uprawniony do dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych do treści opublikowanego na stronach Serwisu Postu w zakresie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku przeniesienia praw własności do Serwisu.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że znaki towarowe, nazwy, opisy działalności gospodarczej lub zawodowej opublikowane na stronach Serwisu przez Usługodawcę lub jego partnerów stanowią wyłączną własność Usługodawcy lub jego partnerów. Jakiekolwiek naruszenie przedmiotowych praw przez Użytkownika może skutkować roszczeniami odszkodowawczymi uprawnionych podmiotów.

VI. Reklamacje.

 1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia pisemnej reklamacji dotyczącej świadczonych przez Usługodawcę Usług. Reklamacja powinna być złożona na adres Usługodawcy.
 2. W reklamacji Użytkownik powinien określić przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Usługodawcy.
 3. Usługodawca rozpatruje pisemne reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. W razie uwzględnienia przez Usługodawcę reklamacji dokona on czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji lub pisemnie uzasadni odmowę dokonania czynności wskazanych w piśmie zawierającym reklamację.

VII. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Serwisu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Postów opublikowanych na stronach Serwisu przez Użytkowników, a także za treść reklam i ogłoszeń podmiotów trzecich.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.stopklatka.pl.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie Serwisu. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z Serwisu oraz jego Usług, w tym likwidację Konta Użytkownika. W przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu Użytkownik powinien przesłać na adres Usługodawcy oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zmianach.