Kostucha

Der Knochenmann
  • chce obejrzeć 4
Austria

Były inspek­tor poli­cji Simon Bren­ner ima się mar­nych zajęć. Pra­cu­jąc dla firmy win­dy­ka­cyj­nej, zostaje wysłany na austriacką pro­win­cję z misją odzy­ska­nia samo­chodu dłuż­nika. W trak­cie pościgu przy­bywa do gospody, któ­rej wła­ści­ciel jest jed­no­cze­śnie głów­nym lokal­nym dostawcą mie­lo­nych odpa­dów z mięsa. Jak na zawo­ła­nie w oko­licy zja­wia się bra­ty­sław­ska mafia, doma­ga­jąca się od wła­ści­ciela masarni zupeł­nie nie­na­leż­nych im fun­du­szy. Bren­ner wie­czo­rami sły­szy dud­nie­nie maszyny do mie­le­nia mięsa, a w oko­licy zja­wiają się kolejni przed­sta­wi­ciele bra­ty­sław­skiej elity gang­ster­stwa, poszu­ku­jąc swych zagi­nio­nych kamratów... więcej »

obsada i twórcy

zobacz koniecznie