Shadows

Shadows
  • chce obejrzeć 3
TajlandiaUSA

Wkrótce po przy­by­ciu do Bang­koku Jeff, jego taj­ska żona oraz syn uczest­ni­czą w wypadku samo­cho­do­wym. Po kilku tygo­dniach Jeff odzy­skuje przy­tom­ność w szpi­talu. Ku swojemu prze­ra­że­niu dowia­duje się, że jego rodzina zginęła. Poja­wiają się nocne kosz­mary, które z cza­sem prze­no­szą się rów­nież na jawę. Jeff zaczyna roz­mieć, zagłę­bia­jąc się w czarną magię, że przed­wcze­sna śmierć bli­skich może być przyczyną, iż ich dusze tra­fiły do krainy ciem­no­ści, z któ­rej nie mogą się wydo­stać. Jest tylko jedna osoba, która może mu pomóc - zaj­mu­jący się bada­niem ludz­kiej duszy, tajem­ni­czy Ame­ry­ka­nin. więcej »

powiązane

zobacz koniecznie