Zęby nocy

Dents de la nuit
  • chce obejrzeć 1
Francja

Grupka przy­ja­ciół przyj­muje zapro­sze­nie na eks­klu­zywne przy­ję­cie, rodzaj ban­kietu na któ­rym będzie można poznać znane oso­bi­sto­ści. Jedno z nich szuka kon­taktu biz­ne­so­wego, ponętna panienka chce poznać boga­tego kan­dy­data na męża, a jesz­cze inni wybie­rają się tam z czy­stej cie­ka­wo­ści. Impreza odbywa się w poło­żo­nym na ubo­czu zamczy­sku. Gości dowożą heli­kop­tery, są suto zasta­wione stoły, fle­sze, mnó­stwo dys­tyn­go­wa­nych gości. Wszystko wydaje się być w porządku do czasu, gdy nagle orga­ni­za­tor przy­ję­cia, książę de Jour­niac daje sygnał: kły na wierzch i do boju! więcej »

zobacz koniecznie