Ładowanie...

Mark Ruffalo

Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.1 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.2 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.3 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.4 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.5 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.6 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.7 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.8 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.9 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.10 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.11 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.12 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.13 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.14 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.15 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.16 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.17 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.18 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.19 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.20 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.21 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.22 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.23 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.24 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.25 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.26 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.27 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.28 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.29 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.30 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.31 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.32 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.33 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.34 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.35 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.36 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.37 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.38 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.39 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.40 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.41 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.42 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.43 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.44 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.45 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.46 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.47 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.48 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.49 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.50 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.51 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.52 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.53 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.54 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.55 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.56 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.57 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.58 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.59 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.60 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.61 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.62 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.63 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.64 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.65 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.66 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.67 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.68 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.69 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.70 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.71 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.72 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.73 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.74 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.75 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.76 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.77 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.78 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.79 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.80 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.81 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.82 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.83 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.84 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.85 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.86 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.87 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.88 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.89 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.90 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.91 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.92 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.93 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.94 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.95 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.96 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.97 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.98 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.99 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.100 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.101 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.102 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.103 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.104 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.105 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.106 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.107 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.108 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.109 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.110 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.111 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.112 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.113 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.114 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.115 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.116 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.117 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.118 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.119 - Stopklatka
Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.120 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.1 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.2 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.3 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.4 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.5 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.6 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.7 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.8 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.9 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.10 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.11 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.12 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.13 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.14 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.15 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.16 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.17 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.18 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.19 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.20 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.21 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.22 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.23 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.24 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.25 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.26 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.27 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.28 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.29 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.30 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.31 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.32 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.33 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.34 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.35 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.36 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.37 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.38 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.39 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.40 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.41 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.42 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.43 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.44 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.45 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.46 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.47 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.48 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.49 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.50 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.51 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.52 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.53 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.54 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.55 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.56 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.57 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.58 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.59 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.60 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.61 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.62 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.63 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.64 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.65 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.66 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.67 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.68 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.69 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.70 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.71 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.72 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.73 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.74 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.75 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.76 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.77 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.78 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.79 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.80 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.81 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.82 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.83 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.84 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.85 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.86 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.87 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.88 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.89 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.90 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.91 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.92 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.93 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.94 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.95 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.96 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.97 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.98 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.99 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.100 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.101 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.102 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.103 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.104 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.105 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.106 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.107 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.108 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.109 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.110 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.111 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.112 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.113 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.114 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.115 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.116 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.117 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.118 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.119 - Stopklatka
 • Mark Ruffalo - Galeria. Zdjęcie nr.120 - Stopklatka
Aktor, reżyser i producent, urodzony w 1967 roku. Jego debiutem była epizodyczna rola w serialu CBS Summer Playhouse. W 1993 roku zadebiutował na duży ekranie w filmie "A Song for You". Przełomowa w jego karierze byłą rola w produkcji "Możesz na mnie liczyć", a którą otrzymał sporo wyróżnień.