Charles Adler

Charles Michael Adler
ur. 2 października 1956