Tarsem Singh

Tarsem Dhandwar Singh
ur. 26 maja 1961

.